/

Ústavný súd pozastavil zákon vylučujúci náhradu škody a ušlého zisku

Ústavný súd pozastavil účinnosť časti zákona, ktorá vylučuje náhradu škody a ušlého zisku v prípade pandemických opatrení. Novelu napadla prezidentka Zuzana Čaputová.

ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
TLAČOVÁ SPRÁVA č. 51/2020Dňa 4.november 2020

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 4. novembra 2020 rozhodol:Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 27/2020:

O návrhu prezidentky Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. I bodu 21 zákona č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov… (skrátené) o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a návrh prezidentky Slovenskej republiky podľa čl. 125 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu takto rozhodol:

  1. Návrh prezidentky Slovenskej republiky p r i j í m a na ďalšie konanie v celom rozsahu.

P o z a s t a v u j e účinnosť § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

2. P o z a s t a v u j e účinnosť § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Návrh zákona vládnej koalície znel takto:

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 15.10.2020. § 58 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

Právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené.“

Predošlí článok

Forenzný patológ Klaus Püschel o skutočných príčinách úmrtí

Nasledujúci článok

Mali by Covid nechať šíríť sa medzi mladými a zdravými?